PGP Desktop Storage

PGP Desktop Storage

Bộ các ứng dụng mã hóa toàn diện để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong email, tin nhắn tức thời và trên đĩa hoặc các phương tiện di động. PGP Desktop Professional bảo vệ dữ liệu bí mật, bảo vệ thông tin kinh doanh nhạy cảm và giúp đáp ứng các yêu cầu của đối tác và quy định đối với an ninh thông tin và sự riêng tư.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá
PGP Desktop Professional provides a comprehensive set of encryption applications to protect sensitive data in email and instant messages and on disk or removable media. PGP Desktop Professional secures confidential data, protecting sensitive business information and helping to meet partner and regulatory mandates for information security and privacy. * Easy, automatic operation – Protects sensitive email without changing the user experience or email application. * Enforced security policies – Automatically enforce email and data protection with centrally managed policies. * Accelerated deployment – Achieves end-to-end email encryption using the existing infrastructure. * Reduced operation costs – Result from centrally automating email encryption policies.

Sản Phẩm Liên Quan