DBA Bundle

DBA Bundle

Gồm 5 công cụ mạnh, mỗi công cụ là 1 khía cạnh về quản lí, giám sát SQL server. Cho dù bạn đang thực hiện sao lưu, theo dõi hiệu suất máy chủ hoặc chuẩn bị khôi phục thảm họa, Gói DBA của SQL sẽ giúp giữ dữ liệu của bạn có sẵn và an toàn.
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

The SQL DBA Bundle contains five powerful tools that cover every aspect of data management and SQL Server monitoring. Whether you're taking backups, tracking server performance, or preparing for disaster recovery, the SQL DBA Bundle helps keep your data available and secure.

The SQL DBA Bundle includes:

-         SQL Backup Pro

-         SQL Virtual Rétore

-         SQL HyperBac

-         SQL Monitor

-         SQL Multi Script Unlimited

 

Sản Phẩm Liên Quan