Deployment Suite for Oracle

Deployment Suite for Oracle

Bộ triển khai cho Oracle kết hợp các công cụ được thiết kế để giảm bớt tiến trình triển khai Cơ sở dữ liệu Oracle thay đổi trên môi trường của bạn.
- Triển khai thay đổi cơ sở dữ liệu Oracle
- Các giản đồ và bảng Oracle khác
- Ghi lại cấu trúc lược đồ Oracle và dữ liệu bảng
Giá: Liên Hệ
Số lượng: - +
0 Đánh giá

The Deployment Suite for Oracle brings together tools designed to ease the process of deploying 
Oracle database changes across your environments.

- Deploy Oracle database changes

- Diff Oracle schemas and tables

- Record Oracle schema structure and table data

 

Sản Phẩm Liên Quan